fbpx
English English Deutsch Deutsch Magyar Magyar Polski Polski

koszyk


Sklep

Importer paneli fotowoltaicznych

Sunday Energy S.A.
Kontakt z nami

O nas

Informacje o firmie

NIP 8212644781

REGON 362939538

KRS 0000584229

Zarząd

W skład Zarządu wchodzą:

Michał Sochacki – Prezes Zarządu
Artur Lipiński – Vice Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Piotr Kaliszuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Krawczyk – Vice Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Waldemar Lipiński – Członek Rady Nadzorczej
Artur Pałka – Członek Rady Nadzorczej
Daniel Okniński – Członek rady Nadzorczej

Relacje inwestorskie

Ogłoszenie 1/2021

13/09/2020

Zarząd Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach KRS 0000584229 („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 15.10.2021 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 18.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku  Spółki za rok obrotowy 2020.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2020.
  7. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

  1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
  2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki oraz w KSH. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.sundayenergy.pl

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w postaci informacji przesłanej na adres biuro@sundayenergy.pl przez przesłanie skanu pełnomocnictwa.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu jest dzień 29.09.2021 r. („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony jest do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Nie ma możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sundayenergy.pl niezwłocznie po ich sporządzeniu oraz w sekretariacie Spółki w godzinach od 9:00 do 17:00. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie www.sundayenergy.pl.

/-/ Michał Sochacki – Prezes Zarządu

/-/ Artur Lipiński – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie 1/2020

30/09/2020

Zarząd Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach (Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r o zmianie ustawy K.S.H. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r, poz. 1798) po raz I wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem, wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, przy ulicy KS. Stanisława Brzóski 42, w dniach od pon. do pt, w godz. 9 -17.

Michał Sochacki – Prezes Zarządu
Artur Lipiński – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie 2/2020

19/10/2020

Zarząd Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach (Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r o zmianie ustawy K.S.H. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r, poz. 1798) po raz I wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem, wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, przy ulicy KS. Stanisława Brzóski 42, w dniach od pon. do pt, w godz. 9 -17.

Michał Sochacki – Prezes Zarządu
Artur Lipiński – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie 3/2020

6/11/2020

Zarząd Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach (Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r o zmianie ustawy K.S.H. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r, poz. 1798) po raz I wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem, wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, przy ulicy KS. Stanisława Brzóski 42, w dniach od pon. do pt, w godz. 9 -17.

Michał Sochacki – Prezes Zarządu
Artur Lipiński – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie 4/2020

23/11/2020

Zarząd Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach (Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r o zmianie ustawy K.S.H. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r, poz. 1798) po raz I wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem, wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, przy ulicy KS. Stanisława Brzóski 42, w dniach od pon. do pt, w godz. 9 -17.

Michał Sochacki – Prezes Zarządu
Artur Lipiński – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie 5/2020

10/12/2020

Zarząd Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach (Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r o zmianie ustawy K.S.H. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r, poz. 1798) po raz I wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem, wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, przy ulicy KS. Stanisława Brzóski 42, w dniach od pon. do pt, w godz. 9 -17.

Michał Sochacki – Prezes Zarządu
Artur Lipiński – Wiceprezes Zarządu